ESP


Para psykologiska fenomen
ESP är en förkortning av Extra Sensory Perception, utomsinnlig varseblivning. En tänkt förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena syn, hörsel, smak, beröring och lukt
Det innebär att man tar emot kunskap och information utan att använda de kända sinnena. ESP delas in i tre undergrupper: telepati, prekognition och klärvoajans.

Telepati
Är överföring av information från en människa till en annan utan att man använder språk, koder eller andra tecken. Kallas ibland för tankeöverföring.

Telepati är direkt kontakt eller förbindelse mellan två medvetanden; förmågan att läsa en anna människas tankar eller överföra sina tankar till andra utan användning av tal, tecken eller andra fysiska signalformer.
Det är tämligen vanlig psykisk upplevelse att en person plötsligt tycker sig kunna uppfatta en annans, ofta en nära anhörigs tankar, sinnesstämmning eller upplevelser under ett kort ögonblick, trots att vederbörande kanske befinner sig långt borta.

Forskare tror att förr i tiden, för flera miljoner år sedan, pratade människor med tankarna. Telepati har alla kunnat ända sedan födseln, men så småningom tar det talande språket över. Men telepati är något som alla kan lära sej, men det krävs stort tålamod.
Vid telepatisk kommunikation kommer det oftast inte upp rader med bokstäver eller ord i rabblade meningar. Däremot kommer det lätt upp känslor och bilder som många gånger kan vara symboliska. 
Många gånger kan telepatisk information ingå i det man vardagligt kallar personkemi, det första intrycket osv. 

Klärvoajans
Är när man förnimmer händelser och saker (till exempel andar) som inte stimulerar något känt sinne.

Klärvoajans kommer från franskans clairvoyance och betyder ordagrant klarsyn. Detta är ungefär samma sak som svenskans synsk. Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns innuti en stängd låda. Enligt denna tolkning gör man en skillnad på klärvoajans och exempelvis kläraudiens.

Klärvoajans är förmågan att uppfatta händelser som sker i nutiden,
så nära som i huset bredvid eller så långt bort som på andra sidan jorden. Genom klärvoajans kan man även fånga upp fakta om personer och platser. Liksom med de andra paranormala förmågorna sker detta vanligen med människor som står en nära, eller i akuta och på olika sätt viktiga situationer. Klärvoajans kan uppträda spontant, eller som led i en andlig-psykisk utvecklingsprocess.

En del människor upplever klärvoajans som att färdas till den plats eller person man fångar upp information om, och upplever att de befinner sig både på platsen där deras fysiska kropp är och på platsen där händelsen sker eller personen befinner sig. Andra upplever klärvoajans som att se bilder, filmer eller visioner i sitt sinne.

Liksom med prekognitiv förmåga är det lättare att med klärvoajans fånga upp känslomässigt laddade händelser, eftersom de sänder ut starka signaler. Klärvoajans kan vara en stor resurs för att få information i olika sammanhang, stå i närmare kontakt med världen och människorna omkring sig, bli uppmärksam på omständigheter som kan vara farliga mm., men kan också upplevas som skrämmande eller obehagligt för någon som är ovan. När man vänjer sig och lär sig att hantera klärvoajans kan den bli en stor tillgång.


Prekognition
Är när man kan förutse händelser som kommer att inträffa i framtiden.
Det kan ske i vaket tillstånd, genom visioner eller andra förnimmelser,
och även under sömnen genom prekognitiva drömmar.

Ofta rör det sig om katastrofer eller olyckor.

Prekognition har förklarats med att det på en viss nivå av verkligheten inte existerar någon egentlig tid, eller närmare bestämt rum-tid, vilket
inte är så märkligt som det kan låta och i linje med aktuella vetenskapliga rön. Människor med prekognitiv förmåga har en tendens att främst uppfatta dramatiska händelser och även olyckor, sjukdomar mm., särskilt som nybörjare på området. Det är helt normalt och beror enkelt uttryckt på att signalerna från sådana händelser är starkast och därför lättare att fånga upp.

Som med andra paranormala förmågor är det lättast att uppfatta händelser som berör människor som står en nära, eller om sig själv.
Det är emellertid möjligt att träna upp sin prekognitionsförmåga och
börja fånga upp mer skiftande händelser och med större omfång.

Den prekognitiva förmågan är relativt vanlig som efterverkning av en nära-dödenupplevelse, men kan också uppträda spontant eller som led i en andligt-psykisk utvecklingsprocess. Ofta är det inte möjligt att göra något åt de händelser man fångar upp, vilket kan kännas frustrerande eller obehagligt.


Psykokinesi
Är en påstådd förmåga att påverka föremål eller händelser med tankekraft. Man skiljer på makropsykokinesi, där man påverkar makroskopiska föremål som bord och stolar, och mikropsykokinesi,
där mikroskopiska processer påverkas.

Psycho-Kinesis är grekiska för rörelse grundad på psyket, förkortas PK
och är den term som används för förmågan att påverka materien med sinnet. Det man vanligen förknippar med psykokinesi - levitation, skedböjning, dansande bord och liknande - kallas makro-psykokinesi, och anses av parapsykologiska forskare vara de mer ovanliga yttringarna av ett fenomen som är mycket mer utbrett och vanligt än man skulle kunna tro - som pågår hela tiden - och kallas mikro-psykokinesi. Under 70-talet koncentrerade man forskningen på makro-PK, men numera ägnar man sig främst åt att undersöka mikro-PK.

Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet. En äldre term för (nästan) samma sak är telekinesi.

Poltergeistfenomen
Är en form av fysiska störningar som åstadkoms av andar.
Poltergeistfenomenen eller knack-andar är en form av spökeri som ger sig tillkänna i fysiska störningar. Det kan vara dörrar som slår igen, ljudet av knarrande steg, jämmer, klagan, skrik eller skratt, det kan vara möbler som välts omkull eller förflyttas genom rummet, ljuskronor som börjar svänga eller föremål som utan påvisbar orsak kastas genom luften.
Ordet poltergeist är ett tyskt ord och betyder bullerande.

Parapsykologernas beteckning för poltergeists är RSPK - Reccurent Spontaneous Psycho Kinesis: återkommande spontan PK. RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress. Ofta rör det sig om aggressioner som hon håller inom sig och som orsakar stor frustration. RSPK kan inkludera knackningar, föremål som rör på sig, hittas på andra platser, hystas omkring, etc.

Psykologiska studier tyder på att barn som framkallar poltergeistfenomen ofta har psykiska problem. Undertryckta aggressioner mot föräldrarna är en vanlig bakgrund.

Poltergeistfenomenen brukar ofta upphöra när de utsätts för en noggrann undersökning. Det finns därför många fall där fenomenen upphört innan man fått full klarhet om deras orsak. Däremot har aldrig några fenomen påvisats som kräver någon annan förklaring än barns uppfinningsrikedom och andra högst naturliga orsaker.

Psykometri
Är då en person får förnimmelser av något som hänt genom att röra ett föremål som är kopplat till händelsen.

Psykometri betyder själsmätning. Det är ingen parapsykologisk term, utan används av medier som säger att föremål kommer ihåg sin historia. Genom att hålla i föremålet kan medierna uppfatta föremålets historia och dessa olika ägare. Detta är en form av retrokognition.

Denna förmåga är inte ovanlig och anses av forskare vara en form av klärvoajans. Man kan få intryck direkt från den person som det specifika föremålet tillhör eller har tillhört (genom telepati), eller genom klärvoajans fånga upp förgångna eller nuvarande händelser förknippade med föremålet och dess ägare.

Man tror att föremålet huvudsakligen fungerar som en fokuserande anordning, som låter personen som fångar upp intrycken att koncentrera sig och inte låta sinnet vandra. Föremålet kan också fungera som ett slags avledare, som leder bort uppmärksamhet och press från personen som fångar upp informationen.

Forskare menar att alla kan utföra psykometri med lägre eller högre grad av precision. Här, som med de flesta andra PSI-fenomen och förmågor, låter man informationen flöda igenom sig, utan att analysera, tvinga fram eller tolka den.