Reinkarnation


Vad är reinkarnation?
Ordet reinkarnation kommer av latinet och betyder "åter i kött".
Läran, eller teorin, om reinkarnation och karma säger att en själ efter döden återföds i ny fysisk kropp enligt karmas lag, vilket innebär att individens gärningar blir bestämmande för hur han får det i kommande liv.

Karma är en moralisk lag om orsak och verkan. Resultatet av karmans verkningar anses bli att själen utvecklas genom inkarnationernas rad,
så att dess etiska kvalitet höjs och dess insikter i livsmysteriet ökar.

I Indien uppfattas de ständiga reinkarnationerna oftast som något negativt. Hindun vill bli befriad från återfödelsernas kretslopp och ingå i nirvana, den slutliga föreningen med världsgrunden.
Västerlänningen däremot tycker om tanken att döden inte är slutet,
utan att det blir en fortsättning i ständigt nya liv, där man genom
att skaffa sig "god karma" kan gynnsamt påverka sin situation i framtiden.

Reinkarnationsprocessen
Reinkarnationsprocessen inleds i den överjordiska värld till vilken själen dras efter jordelivets slut och därefter lever i fullkomlig lycka, medan den smälter de lärdomar som jordelivet gett.
Lyckan består för egots del i att det får ägna sig åt sina käraste sysselsättningar, har gestalterna av alla dem det höll av på jorden hos
sig och får alla sina önskningar uppfyllda.

Egot tillbringar normalt åtskilliga år i sin lyckovärld, men så småningom kommer den tid då det har att återvända till jorden och arbeta vidare
på sina oavslutade utvecklingsuppgifter. Med minnesbilder från förflutna jordeliv underrättas det om att det är dags igen.
De komponenter i själen som skall veckla ut den mänskliga organismen
på nytt aktiveras och startar reinkarnationsprocessen.

Denna är så att säga automatisk och styrs på undermedvetna nivåer. Egot kan knappast påverka den med sin vilja, och kan därför inte välja vare sig tid och plats för reinkarnationen eller sitt kön och sina föräldrar. Det får dock i en panoramisk vision en överblick över de karmiska dispositioner som ligger i beredskap för det kommande jordelivet, och ser då orsakerna till och rättvisan i det som väntar. Egot kan inte ta ett minne av visionen med sig in på jorden, utan får nöja sig med att under visionen se att det är dess individuella karma i förening med diverse kollektiv karma som anger riktlinjerna för både reinkarnationsprocessen och de händelseförlopp som sätts igång när egot i det nya jordelivet möter anförvanter, vänner och fiender från fordom med vilka det har oavslutade förbindelser.

När den nyinkarnerade genom födelsen gjort sitt inträde i den fysiska världen, tar han ganska snart itu med att bygga upp sin nya identitet genom att med alla fem sinnena undersöka omgivningen och lägga det
han varseblir på minnet. Sedan härmar han de vuxnas beteenden och tar till sig av de attityder och värderingar som tillhör den kulturkrets i vilken han fötts in, och när han lärt sig läsa tar han del av de kunskaper litteraturen förmedlar. Samtidigt vecklar han ut sina medfödda talanger, böjelser och andra egenskaper. På så sätt antar hans nya identitet en allt distinktare profil. Och den identiteten behålls livet ut fast den givetvis under årens lopp genomgår förändringar. Under hela livet kommer nytt material från själens inre i dagen, och man kan därför säga att denna inte är färdiginkarnerad förrän döden närmar sig.Minnas sitt tidigare liv
Att minnas sitt tidigare liv är en dröm för många och det finns olika metoder att tillgå:

* Låta en vän läsa en regression/hypnos text för reinkarnation. Vännen kan då också anteckna det säger, det kan vara svårt att komma ihåg allt.

* Att själv genomföra regressionen/hypnosen genom att spela in en regression på ett kassettband. Man bör då också ha en bandspelare som spelar in det du säger, så att du själv kan lyssna till resultatet efteråt.

* Köpa en färdig CD med meditation för tidigare liv.

* Att låta en terapeut genomföra regressionen, det finns terapeuter som är mycket skickliga på det dom gör.

En regression går ut på att du under mycket djup avslappnad plockar
fram minnen som din själ registrerade i ditt tidigare liv, dessa ligger i ditt undermedvetna, och det är därmed ditt undermedvetna du öppnar vid regression.

De minnen man får vid en regression upplever man genom en drömliknande upplevelse, men man är vaken hela tiden och medveten om sig själv och vad man gör. Man kan även få till sig ljud, bilder och känslor.
Man kan få årtal och namn och mycket mer information.
Man kan också själv välja att gå fram och tillbaka i sitt tidigare liv.
Under hela regressionen ska man ha stängda ögon och ligga bekvämt med hela kroppen.