Handtydning

Handens linjer
Linjerna i våra händer avslöjar inte bara vår karaktär utan även överraskande saker i det förflutna och i framtiden. Varje människa har sina egna, alldeles unika linjer. I hela världen finns det inte två händer vars linjer är lika. Inte ens vår båda händer har samma linjer. Handens linjer är lika olika som fingeravtryck.

Det är i första hand den vänstra handens linjer, den hand som finns närmast hjärtat, som man kan utläsa något ur. Redan när man betraktar handen kan man få ett intryck av en människas karaktär. Handlinjer kan förändras, och det visar att ödet inte är oföränderligt.

Livslinjen
Den börjar mellan tumme och pekfinger, svänger i olika bågar runt tumvulsten ner till handloven.


En lång väl markerad livslinje talar för lycka, stor vitalitet och utmärkt hälsa.
En lång, tunn livslinje antyder ett jämnt och harmoniskt lynne, långt liv, men lite vitalitet.
En kort, djupt markerad livslinje står för stor vitalitet och målmedvetenhet.
En kort livslinje och få andra linjer i handen talar för ett friktionsfritt,
men också händelselöst liv.
Om andra linjer löper parallellt med livslinjen är detta ett lyckotecken och betyder mycket goda utsikter och stor framgång i livet.
Om linjen går in i handleden kommer man att leva ovanligt länge och kunna njuta av en aktivålderdom
Livet kommer att bli aktivt och framgångsrikt och vara förbundet med mycket resande om livslinjen går ända fram till Månberget.

Huvudlinjen
Den börjar i närheten av livslinjen, för det mesta en aning ovanför den, nedanför pekfingret, och löper tvärs över handen.

Om denna linje är lång och böjd neråt talar detta för stor kreativitet. Är huvudlinjen kort och böjd uppåt har ägaren för många idéer och kan inte koncentrera sig.
Om huvudlinjen avlägsnar sig alltför mycket från livslinjen tyder det på en benägenhet att ta risker och en strävan efter oberoende.
Om den är förbunden med livslinjen är man en försiktig natur och utmanar inte lyckan.
Det är ett mycket gott tecken om huvudlinjen börjar precis under pekfingret och är tydlig och kraftig. Detta talar för beslutsförmåga och mod.
Om huvudlinjen löper långt nere i handen är man optimistisk
Ligger huvudlinjen högt uppe, nära hjärtlinjen, påverkas förnuftet mycket starkt av hjärtat.

Hjärtlinjen
Hjärtlinjen är den översta tvärlinjen i handen. Den talar om passioner och känslor. Den visar på parrelationer, trohet och sexualitet.

Avsaknad av hjärtlinje avslöjar att känslor tillmäts litet värde Den långa kraftiga hjärtlinjen visar på lidelse, att man har lätt för att bli förälskad, men även på ärlighet och rättvisa.
En mycket kort hjärtlinje står för ytlighet, misstro och svartsjuka.
Om hjärtlinjen går över hela handen och svänger uppåt kan man ha stor tur i kärlek. En person med en sådan linje har även sinne för humor och är idealistisk.
Slutar hjärtlinjen nedanför långfingret tyder det på föga sympati för det andra könet, det visar på inåtvändhet och småaktig svartsjuka.
Går den parallellt med huvudlinjen bör man vara försiktig i affärer och dämpa den alltför starka egoismen
Avlägsnar sig markant från huvudlinjen tyder det på för stora lidelser och begär.
Är hjärtlinjen förbunden med en stjärna nedanför pekfingret talar det för tur i kärlek Är den bruten på många ställen har dess ägare en eller flera stora besvikelser i kärlek bakom sig. 

Ödeslinjen
Den löper lodrätt från ringfingret till handloven.

Är den tydlig och inte bruten kan ägaren glädja sig åt stor motståndskraft mot sjukdomar. Personen är i stor utsträckning skyddad mot skador och olyckor.
Förgrenar sig ödeslinjen neråt handleden lär man visserligen känna sin stora kärlek mycket sent i livet, men upplevelsen blir istället desto större och lyckligare. Löper den in i livslinjen är det endast genom hårt arbete, många försakelser och stora ansträngningar som man når framgång.
Om den åtföljs av korta parallellinjer är ödets ogynnsamma påverkan ständigt till förfång för framgången i livet. 

Pengalinjer
Det som har med pengar att göra representeras av korta linjer som löper nedanför ringfingret, ibland snett men för det mesta lodrätt. 

Är pengalinjen tydlig och djup visar det på ekonomisk säkerhet och oberoende.Flera pengalinjer tyder på pengabekymmer och oro.
Korsar sig pengalinjen hos en kvinna med hjärtlinjen kommer kvinnan antagligen att själv få sörja för sitt uppehälle.
Förgrenar den sig uppåt i många sidolinjer som grenarna på ett träd är långvarig ekonomisk tillväxt att vänta. 

Kärlekslinjer
De befinner sig vid handens kant mellan hjärtlinjen och lillfingret. 


En tydlig linje betyder en djup bindning, äktenskap eller relation. Ju fler linjer du ser vid handens kant, desto fler relationer kommer du att ha i ditt liv.
Ett ofelbart tecken för äktenskapet är det stora M:et i handen som kan bildas av livslinje, huvudlinje, hjärtlinje och ödeslinje.
Är M:et (marige = giftermål) skarpt betecknat betyder det en positiv inställning till äktenskapet och relationen. 

Hälsolinjen
Den löper snett neråt från lillfingret till handleden och kan vara förbunden med livslinjen.


Om den är rak och utpräglad kan hälsan vara utmärkt. Detta gäller också om denna linje inte alls går att finna i handen.
Är den fladdrig och bildar vågor tyder detta på problem med nerverna eller matsmältningen.
Hälsoarmbandet runt handledsroten, som är ett komplement till hälsolinjen, säger ibland mycket mer än själva linjen:
Löper armbandet i en rak linje runt leden har bäraren mycket starka nerver.
Slingrar det sig däremot i en båge runt handen tyder det på stor nervositet. 

Framgångslinjen
Denna linje kallas även Apollolinjen eller Sol linjen. Den börjar mellan ringfingret och lillfingret och löper ner mot handleden.


Syns den endast svagt talar det inte för karriär.
Är den bruten en eller flera gånger kommer man att byta yrke.
Finner man två paralella framgångslinjer talar det för stor äregirilghet.


Bergen i handen
Liksom handens linjer har även handens berg sina karaktäristiska betydelser.
De sju bergen i handen har fått namn efter de planeter som var kända under antiken. Handen bildar på så sätt en kosmisk spegelbild i vilken fingrarna, upphöjningar och fördjupningarna är knutna till de sju traditionella planeterna.


Pekfingret och den därunder liggande kuddliknande upphöjningen visar grundpositionen till lyckoplaneten Jupiter.
Långfingret, som står för ödesplaneten Saturnus, visar hur mycket personen kontrollerar sitt eget liv eller ger det fria tyglar.
Ringfingret återspeglar Solens betydelse för det egna livet och för konstnärlig och personlig kvalitet.
Den affärsduglige Merkurius behärskar lillfingret.
Här kan man avläsa personens förmåga och talang att handskas med pengar, förmögenhet och finanser.
Tummen, som domineras av Venus, visar på sinnlighet och vitalitet.
Den krigiske Mars finns mitt på handens kant, nedanför lillfingret och pekar på personens förmåga att driva igenom saker och ting.
Den kuddliknande upphöjningen vid handleden nedanför handens kant hör till Månen. Är denna del av handen kraftig eller förkrympt tyder det på antingen en fantasifull eller en mycket saklig människa.