Automatisk skrift


Det finns flera olika sätt för oss att få kontakt och kommunicera med den andliga världen.
Automatisk skrift är en av de lättaste metoderna för att utveckla din förmåga att kontakta andevärlden, om du inte vill arbeta i grupp.
Det första du kan börja träna med, är "kanaliserings-skrift".
 
1. Försök att ha en fast tid varje dag, då du kan ägna dig åt automatisk skrift.

2. Sätt dig bekvämt med en penna i handen och ett skrivblock redo. Planera att regelbundet ha en halvtimma för dig själv.

3. Börja med en bön och ha en bestämd avsikt. Det kan hjälpa att skapa en fridfull atmosfär genom att använda rökelse eller en viss doft och tända ett ljus.

4. Genomför en jämnt stigande avslappning. Använd det mystiska äktenskapet (se nedan). Be en bön för ledning och beskydd, bjud sedan någon av dina andliga guider att komma fram.

5. Medan du slappnar av ska du vara uppmärksam på vad du känner. I början förhåller du dig passiv och lugn. Meditera och koncentrera dig på att känna om någon ande rör vid dig. När du är helt avslappnad, talar du i ditt inre och ber en andlig guide att dra sig närmare. Var uppmärksam på vad det är du upplever! Kan du förnimma någonting? En färg? Ett ljud? Ett tryck eller annan beröring? Ändras temperaturen? Skriv ner varje intryck du får, hur litet och osäkert det än är. (Kom ihåg att du håller på att lära dig känna igen, när en ande närmar sig, och det behöver inte kännas så starkt i början.)

6. Det här steget är ibland svårt för vissa individer, men det är mycket effektivt för att öppna linjerna till kommunikation. Efter det att du har fått din första upplevelse, sitt kvar med pennan i handen och låt den vila på papperet.
Blunda och börja tala med guiden som har närmat sig dig. Var inte orolig att du inbillar dig alltihop. Kom ihåg att vi arbetar med den andliga världen genom föreställningsförmågan för att bygga upp en medveten varseblivning. Ställ frågor till guiden och sktiv ner svaren allt eftersom de kommer.
Öppna inte ögonen för att göra detta, bry dig inte om hur bokstäverna blir. Att hålla ögonen stängda förhindrar distraktioner utifrån och hjälper dig hålla kvar ditt ändrade medvetandestatus. Efter någon tid kommer förmågan att notera konversationen, med ögonen öppna, att öka. Börja med sådana frågor som:

- Vill du röra vid mig igen?
- Är du en man eller kvinna?
- Är du ofta hos mig?
- När kan jag lättast förnimma dig?
- Vilken uppgift har du i mitt liv?
- Vad heter du?
- Finns det någon speciell färg, ljud eller doft som lättare drar dig
närmare mig?
- Kan du visa mig för mitt inre öga hur du ser ut?
(Tappa inte modet om inte detta sker genast. Ha tålamod, det kommer att ske så småningom. När det händer, så vill du kanske försöka rita av det på ditt block.)

7. Skriv ner det som kommer i ditt inre. Fortsätt att skriva, och oroa dig inte över att tankarna kanske blir avbrutna, grammatiken eller meningsbyggnaderna.
I början bygger du bara upp din mottagningsenergi, för att inspirera anden att komma till dig. Tillåt dina tankar att flöda för att få svar på dina frågor och skriv ner dem. Försök låta bli att försöka förstå eller analysera svaren. Bara skriv ner dem. När halvtimman är slut kan du gå tillbaka till anteckningarna och läsa igenom dem.

8. Du håller på att öppna vägarna för kommunikation. För det första, med ditt eget inuitiva jag och sedan slutligen med dina andliga guider. Om du har tålamod kommer du att finna att dina anteckningar börjar få en viss bestämd personlighet eller stil. Så småningom då bekantskapen och kontaktvägarna är etablerade, så kommer varje guide att börja och sluta kommunikationen på ett bestämt sätt.
Det kan vara en enkel bild som dyker upp inom dig, ett ord eller vad som helst.

9. På slutet av den anslagna tiden, stanna upp och genomför en avslutning. Be att få tacka de guider som har dragits till dig, antingen du har kunnat känna igen dom eller inte. Genomför Mittpelarövningen (se nedan) för att bli grundad.

Denna sortens skrift kallas kanaliseringsskrift. När du går över från denna till automatisk skrift så kommer du att känna hur handen börjar rita cirklar och krumelurer. Din hand verkar röra sig av egen vilja. Det verkar som om du inte har någon känsel i handen och att den har ett alldeles eget sinne. Det här kan pågå i flera veckor innan någonting igenkännligt kommer fram på papperet. Nyckeln heter tålamod! Det här har stora möjligheter!

Det finns mycket att lära om medvetandets ändrade tillstånd och den kreativa förmågan vi kan komma att beröra inom oss själva och inuti andra världar. Det är den här upptäckarprocessen som ger oss många av de äventyr under tiden då vi lär oss att ta kontakt med den andliga världen, speciellt genom kanaliserad skrift och automatisk skrift.

Lycka till!


Det mystiska äktenskapet:
Den här övningen aktiverar och ställer upp på kroppens fyra chakra centers sida. Den ökar energiflödet till dem och den möjliggör större användning av vårt initiativ- och högre jag kapacitet. Detta i sin tur underlättar igenkännandet av våra andliga guider. Tag dig tid för den här övningen. Var uppmärksam på varje del. det är detta som hjälper till att framkalla den förändrade statusen eller "alfa-hjärn vågen" status, vilken gör det möjligt för oss att lättare se andar.

1. Fäst din uppmärksamhet, ditt medvetande, på platsen mellan ögonen. Detta är platsen som i metafysiken kallas det Tredje Ögat. Den platsen är sätet för vår intuitiva förmåga att förnimma.
Den är det centrum, som underlättar för oss att se fysiska bilder av de subtila områdena i livet.

2. Föreställ dig den här platsen, som lysande av strålande kristalliskt ljus. Medan du andas in, se och känn att den platsen är varm och upplyst av det här ljuset. Håll andan och räkna till tio. Andas ut
sakta och repetera därefter tre ggr.

3. Nu när du andas in, drar du samtidigt ljuset bakåt från ögonbrynen, genom huvudet till en punkt nära hjässan. Detta chakra väcker det högre- jag medvetandet och går ihop med den andliga världen.

4. När du föreställer dig det här ljusklotet som rör sig bakåt, gör dig då också en bild av en bro av ljus, en regnbågsbro, som bygger upp sig mellan ögonbrynen och Kronchakrat. Se och känn bron som varm och skimrande av energi.

5. Håll kvar ljuset på hjässan, medan du räknar till 10 och andas sedan ut långsamt. Repetera tre ggr. Känn hur värmen och energin sveper om hela huvudet.

6. För nu ditt medvetande i form av det strålande ljuset, ner till halsen (strupen). Se det som en regnbågsbro som sträcker sig från hjässan till halsen. Här finns ett annat huvudchakra eller energicentrum. Detta centrum hör ihop med vår kreativa vilja och förmågan till clairaudiens -
att höra andar.

7. Medan du andas in, känn hur detta centrum blir levande med kristallklar lyster. Håll andan medan du räknar till tio, som vid de andra två ställena, och andas sedan sakta ut. Repetera åtminstone tre ggr. Tänk och känn hur energin och ljuset intensifieras med varje andetag.

8. Drag nu medvetandet och energin ner från halsen mot området där hjärtat sitter. Se det här som ännu en utsträckning av regnbågsbron. Känn hur området omkring hjärtat blir varmt och börjar lysa med kristallisk energi.

9. Andas in och håll andan medan du räknar till 10. När du håller andan, känner du hur energin intensifieras, och när du andas ut ser och känner du den kedja som byggts ihop med de tre andra energicentra. Andas ut långsamt och repetera åtminstone tre ggr.
Du har nu aktiverat förnimmelsens högre centra.

10. Du måste nu sluta cirkeln. Drag ditt medvetande och uppmärksamhet uppåt från hjärtat tillbaka till det Tredje Ögat i området vid ögonbrynen, för att göra färdigt regnbågsbron som sammanbinder alla fyra punkterna. Känn hur den växer med ny intensitet och energi av att den har aktiverat sig själv och gått samman med de andra tre.
Den här övningen är en vägledning. Anpassa den till dig själv.
Kom ihåg att det är andningen och åskådliggörandet som stimulerar den högre förmågan som är förbunden med dessa centra, till aktivitet.


Mittpelar övningen:
Ju starkare och mer vibrerande våra auriska fält är, ju känsligare blir de för de subtila energier som vi träffar på i våra dagliga aktiviteter.
Följande övning är från en antik form av mystisism, känd som Qabalan.
Den heter Mittpelarens övning. Var och en som vill uppnå högre varseblivningsförmåga skall använda den.
Den här övningen arbetar med ljud i form av urgamla, hebreiska gudsnamn, föreställningar och andning för att fylla auran med balanserad energi. Den är stabiliserande och renande, och den hjälper till att hålla dig kvar i verkligheten. Den kommer också att underlätta för dig att se dina andliga guider. Man kan använda den före och efter meditationer och kontakt med andliga guider.

1. Börja i sittande ställning. Blunda och slappna av. Föreställ dig i en kristallkula av ljus som kommer ner från himlen och kommer till ro på din hjässa. Då tonar (ljudar) du mjukt bokstav-för-bokstav gudsnamnet EHEIEH (Eh-Huh-Yeh). Känn hur kronan på ditt huvud blir levande av energi, medan du gör detta. Repetera från fem till tio ggr.

2. Nu visualiserar du en ljusstimma som kommer ner från den här sfären för att forma en andra sfär på platsen för ögonbrynen. Tona mjukt gudsnamnet JEHOVA (Yah-Hoh-Vah). Se och känn hur ljuset fyller den
här platsen på din kropp. Känn hur ditt inre öga blir levande av energi. Repetera detta fem till tio ggr, medan du känner hur energin växer.

3. Från den här andra sfären går ljusstrimman ner för att forma en tredje sfär av kristalliskt ljus på en plats på halsen. Sjung mjukt gudsnamnet JEHOVAH ELOHIM (Yah-Hoh-Vah-Eh-Loh-Heem).
Se och känn den här sfären koma till liv med en strålande skälvning. Repetera fem till tio gånger.

4. Från den här sfären kommer strålen ner till hjärtat för att forma
ett fjärde ljusklot. Den kommer till liv med varje intoning av gudsnamnet JEHOVA ALOAH va DAATH (Yah-Hoh-Vah-El-Loh-Vuh-Dahth). Repetera fem till tio ggr.

5. Gör paus och se hur ljusstrimman sänker sig ner från hjärtat, för att forma en femte sfär, i höjd med ljumskarna. Se den forma sig med glasklar strålning med varje intoning av gudsnamnet SHADDAI EL CHAI (Shah-Dye-Eh-Kye). Repetera fem till tio ggr.

6. Gör en paus och föreställ dig hur ljusstrimman sänker sig från den femte sfären ner till fötterna. Här formar sig ett sjätte ljusklot och strimman fortsätter genom det in i jordens hjärta, gör dig grundad och balanserad. Medan du tonar gudsnamnet ADONAI HA ARETZ (Ah-Doh-Nye-Hah-Ah-Retz) så ser du den stjätte ljussfären komma till liv.
Du har nu format balansens Mittpelare vilken sträcker sig från himlen genom dig, ner till jordens hjärta. Du har aktiverat de inre ljuscentra vilka kommer att stärka och skydda dig medan du väcker din andliga klarsyn.